19.04.2013 r.

W dniu 16.04.2013 r. odbyła się kolejna edycja konferencji „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”.  Kancelaria była partnerem konferencji a dr Mariusz Swora wygłosił na niej referat poświęcony prawnym aspektom wdrażania inteligentnych sieci i inteligentnych systemów opomiarowania. Mecenas Swora przybliżył uczestnikom kwestie dotyczące wdrażania inteligentnego opomiarowania z perspektywy dyrektywy o efektywności (dyrektywa 2012/27). Jego zdaniem operatorzy sieciowi powinni w jasny sposób precyzować swoje długookresowe cele inwestycyjne w zakresie inteligentnych sieci. Powołując się na szacunki EPRI dotyczące przewidywanych kosztów inwestycji w modernizację sieci (480 mld USD), dr Swora podkreślił, że inwestycje tego typu są kapitałochłonne, ale z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, zwracają się kilkukrotnie, stanowiąc dodatkowo źródło nowych miejsc pracy. Dr Swora przedstawił również perspektywy implementacji dyrektywy efektywnościowej w odniesieniu do inteligentnego opomiarowania.