5.11.2012 r.
W dniu 8 listopada 2012 roku na konferencji „ENERGETYKA JUTRA: inteligentna, innowacyjna i prośrodowiskowa w strategiach rozwoju kraju i regionów”  Jacek Zimmer – Czekaj przedstawi prezentację pt. „Konsorcja i konsorcja naukowo – przemysłowe jako forma realizacji ERD3 w energetyce sieciowej”. Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pod patronatem Ministra Gospodarki, Prezesa URE i Marszałka Województwa Mazowieckiego. W prezentacji zostaną przedstawione prawne aspekty realizacji ERD3 w energetyce (Energy Research, Development, Demonstration & Deployment) w kontekście budowy instytucji współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz inteligentnej specjalizacji regionów.