W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z informacjami umieszczonymi poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, ul. Podgórze 8a/2, 61-749 Poznań, , NIP: 784-176-04-28, REGON:, 634213647  zwana dalej „Administratorem”. Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie: http://www.swora.pl.

Państwa dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 4 ustawy prawo o adwokaturze ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1184.).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usług w szczególności w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych.

Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.