Warszawa, 22.05.2018 r.
Dr hab. Mariusz Swora wygłosił prezentację otwierającą zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli panel ekspertów poświęcony efektywności energetycznej. Przedmiotem wystąpienia były międzynarodowe, europejskie i krajowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej. Mecenas Swora przedstawił w swoim wystąpieniu główne instrumenty promowania efektywności energetycznej na poziomie UE (dyrektywy 2012/27, 2010/31) oraz krajowym (ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, ustawa Prawo energetyczne etc.), kompetencje i zadania instytucji właściwych w sprawach innowacyjności (Minister Energii, Minister Inwestycji i Rozwoju, NFOSIGW, Prezes URE, samorządy gminne) oraz instrumenty poprawy efektywności. Zdaniem dr hab. Mariusza Swory, istnieje niewykorzystany potencjał w zakresie efektywności energetycznej, wynikający m.in. z deficytu instytucjonalnego w zakresie działalności organów publicznych odpowiedzialnych za promowanie efektywności energetycznej (w tym w zakresie wzorcowej roli sektora publicznego), otwartą jest w też kwestia szerszego włączenia organów samorządu terytorialnego oraz energetyki (operatorzy systemów dystrybucyjnych). Efektywność energetyczna, co nie znajduje odbicia w normach ustawy o efektywności energetycznej, powinna również współgrać na dążeniem do innowacyjności i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.