11.03.2013 r.

Mec. Mariusz Swora został członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu. ECB prowadzi działalność związaną z organizowaniem prestiżowych spotkań, kongresów, konferencji i warsztatów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, skupiających osoby mające wpływ na decyzje podejmowane w najbardziej rozwiniętych i kluczowych sektorach gospodarki. Spotkania te mają na celu wymianę myśli, poglądów i oczekiwań między przedstawicielami administracji państwowej najwyższego szczebla, wyższą kadrą zarządzającą środowiska biznesowego oraz innych osób związanych z danym sektorem gospodarki.