28.09.2016 r.

Podczas konferencji „Energia dla Przemysłu – Przemysł dla Energii” (Warszawa 27.09.2016) przedstawiony został raport naszej Kancelarii dotyczący roli odbiorców przemysłowych w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Raport „OGRANICZENIA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ – MECHANIZM, SKUTKI DLA  ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH I PROPOZYCJE ZMIAN” stanowi analizę stanu prawnego w zakresie regulacji dotyczących ograniczeń poboru energii elektrycznej następujących w sytuacjach awaryjnych.

Oprócz regulacji krajowych, przedstawiliśmy w nim najlepsze praktyki europejskie oraz stanowe z USA. W raporcie znalazły się postulaty dotyczące zmiany istniejącego stanu prawnego, uporządkowania ról poszczególnych uczestników systemu elektroenergetycznego w zakresie działania w warunkach awaryjnych oraz uwzględnienia mechanizmów rynkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Biorąc pod uwagę argumenty dotyczące konieczności zmiany prawa i polityki w zakresie zapobiegania awariom systemowym, postulujemy również rozważenie możliwości wprowadzenia abolicji dla odbiorców przemysłowych objętych postępowaniami dotyczącymi niedostosowania się do poleceń operatora w ramach awarii, która miała miejsce w sierpniu 2015 roku. Innym istotnym postulatem jest sformułowanie kompleksowego programu dla przemysłu, który zapewniłby bardziej aktywną rolę odbiorców przemysłowych w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Oprócz przeglądu norm prawnych, powinien likwidować bariery dla świadczenia usług systemowych w ramach odpowiedzi popytu (Demand Side Response) oraz magazynowania energii elektrycznej. Wychodzimy z założenia, że realizacja przedstawionych postulatów powinna przyczynić się do osiągnięcia celu w postaci stabilnych dostaw energii potrzebnej do prowadzenia produkcji. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania dotyczące jakości dostarczanej energii, program powinien objąć również instrumenty gwarantujące jakość. Raport został przygotowany dla Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – zachęcamy do zapoznania się z nim.