+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Nasze doświadczenie

Obszary realizacji

Opinie i inne formy doradztwa
   • doradztwo w kwestiach związanych z realizacją obowiązków OSP elektroenergetycznego oraz gazowego wynikających z kodeksów sieciowych i przepisów trzeciego pakietu energetycznego/pakietu zimowego
   • przygotowanie strategii prawnej dla nowych modeli biznesowych (DSR) na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce
   • opracowanie i skuteczne wdrożenie modelu realizacji obowiązku zamrożenia cen przez jedną ze spółek obrotu energią elektryczną
   • doradztwo na rzecz spółki prowadzącej giełdę towarową oraz spółki pełniącej funkcję giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie wdrożenia funkcji NEMO oraz w kwestiach związanych z organizacją rynków obrotu
   • przygotowanie strategii ciepłowniczej i energetycznej dla jednego z największych przedsiębiorstw wydobywczych w RP, działającego na rynkach międzynarodowych
   • przygotowanie opinii i rozwiązań legislacyjnych wdrażających dyrektywę RED II w zakresie ciepła z OZE
Raporty i analizy regulacyjne
  • opracowanie raportu prawno – regulacyjnego dot. infrastruktury sieci domowej (Home Area Network) dla beneficjentów projektu Banku Światowego
  • raport dotyczący risk preparedness w zakresie elektroenergetyki na potrzeby Komisji Europejskiej
  • przygotowanie dla Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii analizy prawnoadministracyjnych aspektów związanych z ograniczeniami poboru energii i przerwami w dostawach energii
  • sporządzenie dla jednej z izb branżowych analizy wpływu unijnych kodeksów sieciowych na uczestników rynku energii w Polsce oraz przeprowadzenie szeregu warsztatów i szkoleń dotyczących kodeksów sieciowych
  • opracowanie raportu dotyczącego mechanizmów DSR stosowanych w państwach członkowskich UE na rzecz jednej z organizacji branżowych
  • przygotowanie ekspertyzy dla Biura Analiz Sejmowych na temat Pakietu zimowego, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
  • opracowanie analiz prawnych dla Ministerstwa Energii dotyczących rynku butli LPG oraz projektu platformy paliwowej
Procedury compliance i wsparcie w compliance
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentów związanych z przestrzeganiem wymogów REMIT (księgi korporacyjnej, księgi maklerskiej) w kilku przedsiębiorstwach energetycznych
  • wsparcie w opracowaniu programu zgodności dla jednego z największych przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych
  • przygotowanie procedur zakupu energii elektrycznej oraz paliw gazowych na potrzeby działalności przedsiębiorstw sieciowych
  • przygotowanie dla operatorów elektroenergetycznych analizy ryzyk prawnych związanych z wymianą oraz publikowaniem informacji nt. aktywów energetycznych za pośrednictwem rejestru opartego na technologii blockchain (Wielka Brytania)
  • ocena ryzyk związanych z ewentualnym nadużyciem pozycji dominującej na rynku dostaw ciepła sporządzona na rzecz jednego z przedsiębiorstw ciepłowniczych
Umowy, regulaminy oraz instrukcje ruchu i eksploatacji
  • analiza i przygotowanie umów i wzorców umownych (OWU) dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, usługi kompleksowej, usług dodatkowych, umów z prosumentami, obsługi spółdzielni energetycznych
  • wsparcie w negocjacjach dużych kontraktów na dostawę gazu z klauzulą Take or Pay w imieniu jednego z odbiorców przemysłowych
  • opracowanie i doradztwo w zakresie instrukcji określających warunki korzystania z instalacji regazyfikacyjnych, a także przygotowanie modelu nowych usług świadczonych na rzecz użytkowników instalacji regazyfikacyjnej
  • przygotowanie wzorca umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego oraz weryfikacja wzorca umowy sprzedaży paliw gazowych pod kątem implementacji zmian wynikających z nowelizacji prawa energetycznego
  • analiza umów z zakresu rynku mocy
  • przygotowanie umów dzierżawy gazociągów oraz instalacji do sprężania gazu ziemnego
Spory sądowe i regulacyjne
  • reprezentacja jednego z przedsiębiorstw energetycznych w sporach sądowych z odbiorcami i wytwórcami w zakresie prawidłowości rozliczeń za energię elektryczną
  • reprezentacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu lokalizacji farm wiatrowych
  • przygotowanie stanowiska przedsiębiorstwa energetycznego w teście rynkowym zobowiązań nakładanych przez Komisję Europejską w związku z podejrzeniem nadużycia pozycji dominującej na hurtowych rynkach gazu ziemnego
  • reprezentacja przedsiębiorstwa ICT w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w zakresie postępowania dotyczącego nielegalnego stosowania transakcji wiązanych zakończonego wydaniem pierwszej w Polsce decyzji zobowiązującej
  • reprezentacja przedsiębiorstwa obrotu w sprawach dotyczących bilansowania małych źródeł OZE
  • przygotowanie prawno-ekonomicznej analizy sporu dotyczącego rozwiązania długoterminowych umów na zakup świadectw pochodzenia
  • reprezentacja przedsiębiorstwa energetycznego przed sądami powszechnymi w sprawie dotyczącej prawidłowości naliczenia opłaty koncesyjnej
Szkolenia warsztaty i konferencje
  • przeprowadzenie szkoleń dla operatorów systemów przesyłowych dotyczących praktyki stosowania REMIT w odniesieniu do nadużyć rynkowych na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego
  • przygotowanie koncepcji warsztatów dla międzynarodowego grona przedstawicieli organów regulacyjnych i uczestników rynku z zakresu zwalczania manipulacji rynkowych, prowadzenie oraz prezentacje merytoryczne w ramach tych warsztatów
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących pakietu zimowego oraz kodeksów sieciowych dla podmiotów działających na rynku wytwarzania energii elektrycznej
  • udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rynku mocy
  • udział w warsztatach dotyczących prosumentów
  • przeprowadzenie szkolenia nt. prawnych i regulacyjnych aspektów elektromobilności dla grupy spółek komunalnych
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla podmiotów z branży paliw ciekłych dotyczących tzw. pakietu paliwowego
  • przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli rządu Ukrainy w zakresie efektywności energetycznej
  • kierownictwo merytoryczne i udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej innowacyjności w energetyce (dwie edycje)
  • udział w licznych konferencjach i warsztatach z zakresu rynku energii i infrastruktury