+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr ektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, ul. Podgórze 8a/2, 61-749 Poznań, NIP: 784-176-04-28, REGON:, 634213647 (zwana dalej: Kancelarią).

II. Kontakt z administratorem danych osobowych

Mogą Państwo kontaktować się z Kancelarią:

 •  listownie na adres: ul. Podgórze 8a/2, 61-749 Poznań,
 • przez e-mail: sekretariat@swora.pl,
 • telefonicznie: +48 603 420 199

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Jeżeli są Państwo klientem lub kontrahentem Kancelarii (ewentualnie jej potencjalnym klientem lub kontrahentem) albo pracownikiem lub współpracownikiem klienta lub kontrahenta Kancelarii (ewentualnie jej potencjalnego klienta lub kontrahenta), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu zawarcia lub wykonania umowy z Kancelarią, bądź też zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Kancelarią a podmiotem, który Państwo reprezentujecie albo który jest Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami i kontrahentami, w tym z pracownikami lub współpracownikami tych podmiotów, a także zawierania i wykonywania umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestniczą Państwo w rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny kwalifikacji oraz wyboru odpowiedniej osoby na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku przepis prawa (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) i potrzeba zawarcia umowy o pracę (w zakresie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ewentualnie Państwa zgoda na przetwarzanie danych (w zakresie danych osobowych przekazanych przez Państwa w dokumentach rekrutacyjnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych) bądź też prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na ocenie kwalifikacji na stanowisko będące przedmiotem rekrutacji (w zakresie danych przekazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

W przypadku kontaktu w innych sprawach, aniżeli wymienione powyżej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu odpowiedzi na kontakt albo nawiązania współpracy pomiędzy Kancelarią a Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentujecie albo który jest Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości odpowiedzi na kontakt, a także nawiązywania i utrzymywania relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

IV. Okres przechowywania danych
Jeżeli są Państwo klientem lub kontrahentem Kancelarii (ewentualnie jej potencjalnym klientem lub kontrahentem) albo pracownikiem lub współpracownikiem klienta lub kontrahenta Kancelarii (ewentualnie jej potencjalnego klienta lub kontrahenta), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres potrzebny do zawarcia lub wykonania umowy z Kancelarią, bądź też zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Kancelarią a podmiotem, który Państwo reprezentujecie albo który jest Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, a ponadto przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Jeżeli uczestniczą Państwo w rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od ich zebrania.

W przypadku kontaktu w innych sprawach, aniżeli wymienione powyżej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji (odpowiedzi na kontakt, wymiany korespondencji, itp.), a po ustaniu tych relacji przez kolejny rok.

V. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy i współpracownicy Kancelarii oraz podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi w zakresie wsparcia technicznego, usługi IT lub usługi księgowe.

Kancelaria może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz na terenie biur Kancelarii  w innych miastach Polski. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów  znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw
znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo:

 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 •  żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii,
 • przenoszenia danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody,
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Kancelarią w sposób wskazany w pkt. II.

VII. Profilowanie
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.