+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Oferta

Infrastruktura energetyczna

przesył i dystrybucja, magazynowanie, LNG

Zapewniamy wsparcie w wypełnianiu wymogów regulacyjnych związanych z opracowywaniem i zmianą instrukcji ruchu i eksploatacji, wdrażaniem kodeksów sieciowych, rozdziałem działalności, przyłączaniem do sieci, oferowaniem zdolności przesyłowych, kalkulowaniem taryf oraz realizacją innych obowiązków operatorskich

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przyłączania do sieci, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz regazyfikacji, umowy międzyoperatorskie, itp.

Przygotowujemy opinie prawne oraz stanowiska w ramach procesu legislacyjnego

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków REMIT dotyczących PPAT, publikowania informacji wewnętrznej, itp.

Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym

Zapewniamy wsparcie w zakresie podejmowania działalności na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego – uzyskanie koncesji oraz realizacja obowiązków publicznoprawnych, związanych z rozpoczynaniem działalności 

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych w ramach bieżącej działalności, przygotowujemy opinie prawne i stanowiska w ramach procesu legislacyjnego

Przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu ziemnego, sprzedaży świadectw i gwarancji pochodzenia,  umowy o bilansowanie handlowe

Wspieramy i doradzamy w procesach wdrożeń i zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi, takimi jak „obowiązki kolorowe”,  obowiązki sprzedawcy zobowiązanego, obowiązki taryfowe, obowiązki w zakresie utrzymywania zapasów paliw gazowych, itp.

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków związanych z raportowaniem transakcji (REMIT, EMIR, MIFID/MIFIR).

Energetyka konwencjonalna

Zapewniamy wsparcie w wypełnianiu wymogów regulacyjnych związanych z rynkiem mocy

Doradzamy w kwestiach dotyczących sprzedaży bezpośredniej na rzecz odbiorców, obliga giełdowego, itp.

Zapewniamy wsparcie w zakresie warunków współpracy i sporów z operatorami dystrybucyjnymi

Przygotowujemy opinie prawne oraz stanowiska w ramach procesu legislacyjnego

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków związanych z raportowaniem transakcji (REMIT, EMIR, MIFID/MIFIR), publikowaniem informacji wewnętrznej, itp.

OZE

Zapewniamy pełne wsparcie i doradztwo prawne w zakresie kwestii regulacyjnych w ramach bieżącej działalności 

Przygotowujemy opinie prawne i stanowiska w ramach procesu legislacyjnego 

Przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży energii elektrycznej, świadectw i gwarancji pochodzenia, a także umowy o bilansowanie handlowe

Zapewniamy wsparcie przy przygotowaniu i negocjacji umów PPA 

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące dostaw i montażu mikroinstalacji oraz budowy instalacji OZE

Ciepłownictwo

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie podejmowania działalności na rynku ciepła – uzyskanie koncesji oraz realizacja obowiązków publicznoprawnych, związanych z rozpoczynaniem działalności

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych w ramach bieżącej działalności, przygotowujemy opinie prawne i stanowiska w zakresie procesu legislacyjnego

Przygotowujemy i negocjujemy umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, umowy sprzedaży ciepła oraz umowy dystrybucji ciepła

Wspieramy i doradzamy w procesach wdrożeń i zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi, takimi jak obowiązek taryfowy, obowiązki w zakresie utrzymywania zapasów paliw, obowiązek zakupu ciepła z OZE, itp.

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków związanych z raportowaniem transakcji (REMIT, EMIR, MIFID/MIFIR), publikowaniem informacji wewnętrznej, itp.

Paliwa ciekłe

Zapewniamy wsparcie w zakresie podejmowania działalności na rynku paliw ciekłych – uzyskanie koncesji oraz realizacja obowiązków publicznoprawnych, związanych z rozpoczynaniem działalności

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych w ramach bieżącej działalności, przygotowujemy opinie prawne i stanowiska w zakresie procesu legislacyjnego

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące sprzedaży, magazynowania oraz przeładunku paliw ciekłych

Wspieramy i doradzamy w procesach wdrożeń i zachowania zgodności z przepisami dot. NCW i NCR, zapasów obowiązkowych, biokomponentów i biopaliw itp.

Odbiorcy energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła

Doradzamy w kwestiach związanych z zakupem energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła

Przygotowujemy i weryfikujemy projekty umów sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepła, a także umów kompleksowych z perspektywy ochrony interesów odbiorcy
Zapewniamy wsparcie regulacyjne związane z budową i eksploatacją własnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury sieciowej, a także realizacją projektów z zakresu efektywności energetycznej

Weryfikujemy wymogi w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, bądź ciepła, dystrybucję energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła, jak również koncesji obrotowych

Sektor ICT/usługi okołoenergetyczne

Zapewniamy doradztwo i wsparcie przy przygotowaniu produktów lub zakupie usług okołoenergetycznych, takich jak przedsięwzięcia efektywnościowe, optymalizacja zużycia energii, usługi redukcji zapotrzebowania (DSR)

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące dostawy i prac budowlanych w zakresie urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, urządzenia potrzeb własnych), umowy typu „smart home”, itp.

Opracowujemy rozwiązania i dokumenty związane z zarządzaniem i ochroną danych pomiarowo-rozliczeniowych

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych, a także realizacją obowiązków OSD oraz jednostek samorządu terytorialnego

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące budowy i funkcjonowania punktów ładowania oraz punktów tankowania LNG i CNG, jak również umowy dotyczące świadczenia usług ładowania, tankowania gazu ziemnego, bunkrowania LNG, itp.

Przygotowujemy opinie prawne i stanowiska w zakresie procesu legislacyjnego

Giełdy i izby rozliczeniowe

Doradzamy w kwestiach związanych z organizowaniem obrotu towarami giełdowymi oraz instrumentami finansowymi, w tym dokonywaniem rozrachunków i rozliczeń

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków REMIT dotyczących PPAT, publikowania informacji wewnętrznej, itp.

Doradzamy w kwestiach związanych z raportowaniem transakcji (REMIT, EMIR, MIFID/MIFIR)