+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Prezentacje mecenasa Piotr Suskiego o regulacjach dotyczących infrastruktury do wodoru

19 kw. 2021 | Aktualności

W dyskusjach na temat transformacji energetycznej i przyszłości energetyki co raz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu wodoru. Uczestniczymy w tych dyskusjach, analizując jak w przyszłości kształtować się mogą ramy prawne funkcjonowania rynku wodoru oraz infrastruktury wodorowej. Do rozstrzygnięcia pozostaje bowiem wiele istotnych kwestii: czy i w jakim zakresie sieci gazowe mogą być wykorzystywane do transportu zmieszanego gazu ziemnego i wodoru? na jakich warunkach elementy infrastruktury gazowej mogą być przekształcane w infrastrukturę do transportu wodoru? czy operatorzy systemów gazowych mogą zarządzać również sieciami wodorowymi? czy infrastruktury do transportu wodoru powinny dotyczyć te same wymogi regulacyjne, co w przypadki sieci gazowych (unbundling, TPA, taryfikacja, itp.)? W ostatnim czasie mec. Piotr Suski dwukrotnie miał okazję przedstawiać możliwe kierunki rozwoju regulacji prawnych dotyczących wodoru, w szczególności w kontekście tworzenia i zarządzania sieciami do transportu wodoru – w dn. 23 marca na webinarium „Gaz i wodór w energetyce”, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Energia, oraz w dn. 15 kwietnia w ramach seminarium eksperckiego dot. gospodarki wodorowej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Konferencje.nowa-energia.com.pl